Methodiek Atelier ZZ

15 februari 2015 | methodiek

De methodiek die Atelier ZZ aan de hand van ontwerpend onderzoek ontwikkelde en uitwerkte in pilots, bestaat uit twee fasen die worden begeleid door onafhankelijke ontwerpers. Vanuit de verschillende invullingen die de partners voor ogen hebben, brengen zij in beeld hoe de belangen met elkaar samengaan of juist conflicteren.

Eerste fase: inventarisatie, vraagstukken en belanghebbenden
Wie zijn de belanghebbenden, wat zijn de maatschappelijke vraagstukken, en wat kunnen daarbij de ontwerpopgaven zijn?
In de eerste fase wordt een inventarisatie gemaakt om sociaaleconomische, cultuurhistorische en ruimtelijke karakteristieken van het gebied en de gemeenschap te kunnen benoemen, zodat de potenties en vraagstukken van gebied en samenleving blootgelegd kunnen worden. Hiertoe verzamelen ontwerpers eerst alle beschikbare, relevante gegevens en zoeken zij naar lacunes, die zo mogelijk worden aangevuld. In de praktijk blijken dergelijke gegevens bij gemeenten meestal gericht zijn op intern, ambtelijk gebruik, en niet op gebruik door belanghebbenden. Tevens worden de (boven)lokale partners in kaart gebracht die belang hebben bij de opgaven, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Tweede fase: effecten, conflicten en mogelijkheden
Welke ruimtelijke, culturele en economische effecten, conflicten en mogelijkheden zijn op de lange termijn te voorzien?
In de tweede fase worden scenario’s geschetst die een basis vormen voor mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die in de omgevingsvisie worden opgenomen. Welke kwaliteiten zien de gemeenten (en vooral: welke zien zij niet)? Welke conflicten en dilemma’s zijn tussen de verschillende publieke, private en particuliere belangen, en waar versterken ze elkaar? Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het gewicht van belangen of (vertegenwoordigers van) belanghebbenden. Welke keuzes kunnen worden voorgelegd?

Resultaat: discussie, prioriteiten en besluitvorming
Op basis hiervan kan maatschappelijke discussie plaatsvinden over ambities en prioriteiten, met besluitvorming over de toekomst van de wijk, het gebied of de gemeente tot besluit.
Zo kan de politiek geloofwaardige keuzes maken, die transparant en inclusief tot stand zijn gekomen.

beeld: Atelier ZZ

Contact
Meer weten? Mail naar Vincent Kompier

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016. Atelier ZZ onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet met het doel, handreikingen te bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid.