Atelier ZZ van start

13 maart 2013 | begeleidingsteam

Atelier ZZ is van start gegaan. Atelier ZZ wil bijdragen aan het verbeteren van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Dat instrumentarium is een middel om fysieke veranderingen in Nederland tot stand te brengen; veranderingen, die de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de ruimste zin van het woord verbeteren ten behoeve van alle belanghebbenden.

Vanuit de ontwerppraktijk
Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet, die regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigt en bundelt, is bij uitstek een maatregel die toont hoe je in die complexe samenleving rust en ruimte kunt creëren.
De wet, die in 2018 ingevoerd moet worden, integreert vijftien bestaande wetten en delen van acht andere wetten, die nu nog binnen het ruimtelijke ordeningsproces doorlopen moeten worden. De huidige ‘mer à boire’ aan regelingen leidt tot veel verlies aan tijd en geld. Door alles onder te brengen in één wet en één procedure vindt er een enorme efficiëntieslag plaats. De wet moet zorg dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en procedures doelmatiger en efficiënter maken. Er moeten ook meer mogelijkheden voor bestuurlijke afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen worden geboden.
Bieden de kaders van het nieuwe omgevingsrecht ruimte voor innovatief ontwerp? En wat betekent dat voor opdrachtgevers?

Begeleidingsteam
Atelier ZZ is op 13 maart 2013 van start gegaan onder begeleiding van:

Carel de Reus (Rotterdam, 1947) studeerde Bouwkunde (architectuur) aan de TU Delft. Daarna werkte hij dertien jaar bij het toenmalige Ministerie van VROM. Vervolgens stapte hij over naar het bedrijfsleven en was bijna 25 jaar verantwoordelijk voor een tweetal projectontwikkelingsbedrijven. Na zijn pensionering adviseert hij over vraagstukken met betrekking tot volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en vastgoed. Carel de Reus is algemeen voorzitter van Atelier ZZ en voorzitter van het Begeleidingsteam.

Cilly Jansen (Amsterdam, 1957) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als beleidsmedewerker architectuur en vormgeving bij het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst. Sinds 1993 is ze directeur van Architectuur Lokaal, waar ze in 1997 het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden oprichtte. Ze is projectleider van Atelier ZZ.

Dirk Baalman (Gouderak, 1950) is kunsthistoricus met expertise waardestelling en hergebruik van erfgoed, supervisie, beleid voor omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Hij studeerde aan de Vrije Universtiteit Amsterdam, waar hij vervolgens werkte als wetenschappelijk assistent en docent architectuurgeschiedenis.  Hij is sinds 2002 verbonden aan Het Oversticht, Zwolle; achtereenvolgens als hoofd afdeling monumenten en landschappen, adjunct-directeur en, vanaf 2009, directeur. Hij maakt deel uit van adviescommissies van de Raad voor Cultuur, team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Geert Teisman (Tilburg, 1956) is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij leiding geeft aan de onderzoeksgroep Governance of Complex Systems en aan de master Bestuur en Management van Complexe Systemen. Zijn onderzoek richt zich op besluitvorming, dynamiek en bestuur en de toepassing van complexiteitstheorie. Hiernaast is hij wetenschappelijk directeur van Platform31 en directeur van het onderzoeksprogramma NederlandBovenWater 2010-2013. Hiervoor was hij onder meer was wetenschappelijk directeur van het onderzoeksprogramma Leven met water en bestuurslid van Habiforum.

Arjan Bregman (Maasdijk, 1964) studeerde van 1983 tot 1988 geodesie aan de TU Delft. Sinds 1987 is hij verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Hiernaast is hij sinds 1990 actief als zelfstandig adviseur, en vanaf 2010 hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam School of Real Estate). Hij is gespecialiseerd in juridisch-bestuurlijke aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals de toepassing van het omgevingsrecht, grondbeleid, samenwerkingsvormen, aanbesteding en staatssteun bij gebiedsontwikkeling.

Een Voorbeeldenteam zal in 2013 onderzoeken hoe ontwerpend vermogen in de praktijk is ingezet voor ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Welke rol speelde de regelgeving hierbij? Het onderzoek zal in 2014 worden voortgezet door een Ontwerpteam.
In 2015 en 2016 wordt de methodiek uitgewerkt in de praktijk.