Overheden

participatie | 25 januari 2015

Door het decentraliseren van het omgevingsbeleid naar gemeenten, provincies en waterschappen wordt het mogelijk dat zij meer invloed op het lokale beleid krijgen. De Omgevingsvisie komt in de plaats van onder meer de huidige structuurvisie. Het is ook een verbreding van dit instrument. Gemeenten, provincies en het rijk zijn verplicht om in hun Omgevingsvisie een integrale visie voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn op te stellen. Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De visie mag geen simpele optelsom zijn van (bestaande) beleidsvisies op diverse domeinen. Daar staat tegenover dat vorm en inhoud van de Omgevingsvisie vrij zijn. Gemeenten zijn niet verplicht om de eigen omgevingsvisies op die van andere gemeenten of overheden als provincie of rijk af te stemmen, maar het verdient aanbeveling om dat wel te doen.