Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

november 2013 | wetgeving

“Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Rekening houden met lokale verschillen en bestuurders armslag geven voor snellere en betere besluiten. De Omgevingswet: voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving”. Dat zijn de uitgangspunten van de rijksoverheid bij de nieuwe Omgevingswet, die in 2018 van kracht wordt.

Het Rijk bundelt de regelgeving voor ruimtelijke projecten in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur samen. Hierdoor moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. De Omgevingswet is gericht op betere afstemming van de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur, en op het stimuleren van duurzame projecten, zoals windmolenparken.

Decentralisatie
Het rijk decentraliseert het omgevingsbeleid naar gemeenten, provincies en waterschappen en wil de lokale overheden meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op eigen behoeften en doelstellingen. De nieuwe wet moet ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief door algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Bij het beoordelen van initiatieven zou de houding van ‘nee, tenzij’ moeten veranderen in ‘ja, mits’. Dat zou het initiëren van ruimtelijke projecten voor burgers en bedrijven kunnen bevorderen.

Omgevingsvisie
De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies en de gemeenten om een Omgevingsvisie te maken waarin zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Als burgers of bedrijven een project of activiteit willen starten hoeven zij nog maar één vergunning aan te vragen bij een digitaal loket. Bedrijven moeten voor een ruimtelijk project onderzoek doen, bijvoorbeeld bodemonderzoek, maar sommige onderzoeken die nu verplicht zijn, zijn straks niet meer nodig. De onderzoeksgegevens zullen door de Omgevingswet langer geldig zijn en kunnen dus vaker gebruikt worden. Dit betekent minder kosten. De beslissing over de vergunningverlening wordt genomen door de lokale overheid.