Omgevingsvisie gemeente Weststellingwerf

Nieuwsbericht | 27 februari 2020

De Friese gemeente Weststellingwerf bestaat uit 26 dorpen met in totaal circa 25.000 inwoners op een oppervlak van 228 vierkante kilometer. In juni 2019 stelde de gemeente haar Omgevingsvisie vast. Deze Omgevingsvisie is in nauwe samenspraak met de dorpen, ondernemers, stakeholders, individuele bewoners en de politiek opgesteld. Toen dit traject vijf jaar geleden van start ging vroeg de gemeente Architectuur Lokaal om mee te denken over de toekomst van Weststellingwerf. In het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf verkenden jonge ontwerpers samen met bewoners kansen, kwaliteiten en mogelijkheden voor de gemeente. Ronald Hekman, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente: “Het is een andere manier van werken”.

Maquette van ideeën
April 2017 was het startmoment van het opstellen van de Omgevingsvisie. Op verzoek van de gemeente organiseerde Bureau Roeg en Roem twee inspiratieavonden. In Noordwolde stond het thema ‘omgevingskwaliteit en leefbaarheid’ centraal en in Wolvega werd gesproken over ‘klimaatverandering en landbouw’. Vervolgens werden zijn vier verdiepende themabijeenkomsten georganiseerd. In Scherpenzeel werd gesproken over leefbaarheid en zorg. Het thema landbouw en buitengebied werd in Sonnega behandeld. In Nijeholtpade kwamen de thema’s wonen en omgevings-kwaliteit aan de beurt. Wolvega sloot af met het thema duurzaamheid.
Deze bijeenkomsten leverden veel nuttige informatie voor de Omgevingsvisie op, aldus Hekman. Maar de gemeente wilde ook de stem van de jonge generatie horen. Daarom is in het project ‘Kinderen en (hun) toekomst’ aan basisschoolleerlingen gevraagd na te denken over hoe de gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien. Ideeën en wensen die in meerdere bijeenkomsten naar voren kwamen zijn tenslotte verbeeld in een grote maquette.

Sterk zelfbeeld
Hekman: “Voor het opstellen van de Omgevingsvisie heeft de gemeente Bureau Nieuwe Gracht ingeschakeld. Dit bureau verzekerde ons dat onze manier van werken, in vergelijking met die van andere gemeenten, tot opvallend veel en goede informatie heeft geleid. Dat heeft ons zelfbeeld versterkt. Voor de deelnemers aan de bijeenkomsten was duidelijk hoe de gemeente de visie wilden vormgeven.”
Twintig jaar lang was het ‘Structuurplan 2000-2015’ de basis voor het ruimtelijk beleid in Weststellingwerf. “De Omgevingsvisie is echt anders dan het Structuurplan. De Omgevingsvisie is veel minder gedetailleerd en is veel meer in samenspraak met de inwoners opgesteld. We liepen als gemeente in de regio voorop met de ontwikkeling van onze Omgevingsvisie. Toch heeft Hekman niet de indruk dat andere Friese gemeenten naar Weststellingwerf kijken. Aan een omgevingsplan is nog niet gewerkt. De omgevingsvisie had voor ons prioriteit. “De basis voor een omgevingsplan ligt er nu , de visie laat onze nieuwe manier van werken goed zien.

Afbeelding: copyright Omgevingsvisie Weststellingwerf.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.
Architectuur Lokaal is een van de lead partners van het ministerie van BZK/OCW bij de uitvoering van deze agenda.