Bedrijven

participatie | 25 januari 2015

De Omgevingswet beoogt een structurele lastenverlichting voor bedrijven doordat er minder visies, plannen en verordeningen met bijbehorende procedurelasten zijn. Het samenvoegen van tal van wetten en regels over de fysieke leefomgeving moet er voor zorgen dat bedrijven sneller weten waar zij aan toe zijn. Ook moet het makkelijker worden om te weten wat kan en mag. Bedrijven zouden in de toekomst zonder tussenkomst van de overheid moeten weten welke randvoorwaarden en vrijheden er zijn. Algemene regels moeten tijd en geld besparen. Als er wel vergunningen nodig zijn, geldt als uitgangspunt: één loket, één bevoegd gezag.