Dorpsraden in gesprek over een visie op de toekomst

7 oktober 2015 | dorpsraden | Wolvega

Om de leefbaarheid op het platteland te behouden is er dringend behoefte aan betaalbare woningen voor starters en goed internet. Dit kwam onder andere naar voren in een drukbezochte bijeenkomst met de dorpsraden van de gemeente Weststellingwerf. De saamhorigheid in de dorpen is groot, maar om de samenhang in de toekomst te bestendigen zullen er ruimtelijke keuzes moeten worden gemaakt.

Dorpsraden
Atelier ZZ organiseerde op 8 oktober 2015 een speciale bijeenkomst met de dorpsraden uit De Hoeve, Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga, Oldelamer, Vinkega, Oosterstreek, Ter Idzard, Steggerda, Noordwolde, Blesdijke en Oldeholtpade. Samen met de elf ontwerpers van het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf werd gediscussieerd over de mogelijke toekomstvisie van de gemeente Weststellingwerf.

Glasvezel
De dorpsraden spraken zich uit over de problemen die zich voordoen en welke woonkwaliteit in de dorpen aanwezig is. Ieder dorp kent specifieke problemen en kwaliteiten kent, maar er waren ook een aantal algemene punten. Zo werd er veel geklaagd over de afwezigheid van een glasvezelnetwerk. Hierdoor is het internet op veel plaatsen traag en onbetrouwbaar. Voor mensen met een eigen bedrijf is het daarom lastig om te werken, en het remt nieuwe technologische toepassingen in de landbouw. Verder is het voor starters lastig om op het platteland betaalbaar huis te vinden, waardoor zij eerder geneigd zijn om ergens anders te gaan wonen. Dit heeft ook te maken met het geringe aanbod aan banen. Veel dorpen zouden graag zien dat het makkelijker wordt voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waarbij ontmoetingsplekken eenzaamheid zouden kunnen voorkomen.

Infrastructuur
Een ander thema dat als probleem wordt gezien is verkeersonveiligheid. Door de schaalvergroting in de landbouw voldoet de huidige infrastructuur niet meer aan de eisen van groter materieel. Dat leidt, zeker voor kinderen, die door de sluiting van basisscholen grotere afstanden moeten afleggen om naar school te gaan, tot veel onveilige situaties. Uiteraard werd de sluiting van scholen en andere voorzieningen ook als negatief ervaren, maar iedereen is zich er ook van bewust dat dit proces lastig te stoppen is. De bewoners van de dorpen in Weststellingwerf zien in dat niet alle voorzieningen kunnen worden behouden. Dit neemt niet weg dat er goede communicatie moet zijn tussen bewoners en gemeente als sluiting dreigt.

Positief
Hoewel de dorpen met een aantal problemen te kampen hebben, is iedereen vol lof over de woon- en leefkwaliteit. De rust, de ruimte en het groen worden geprezen. De saamhorigheid is groot, er is een bruisend verenigingsleven en de bereikbaarheid met de omliggende gebieden en steden is uitstekend.

Keuzes maken
Om in de toekomst een goede visie voor de gemeente Weststellingwerf op te stellen zullen er keuzen gemaakt moeten worden over de manier waarop de verschillende leeftijdsgroepen in de dorpen gehuisvest kunnen worden en welke voorzieningen daarbij nodig zijn. Hiernaast vraagt de impact van de schaalvergroting in de landbouw op de leefomgeving in relatie tot zowel de huidige infrastructuur, als biodiversiteit, om heldere beleidskaders. Wat de dorpen betreft mogen de toeristische voorzieningen uitgebreid worden, mits rust en stilte gekoesterd worden.
Meer specifieke ambities worden per gemeenschap in een dorpsvisie uiteengezet. Het zou helpen als er meer verbinding komt tussen verschillende dorpsvisies, waardoor projecten makkelijker op elkaar aansluiten en kennisoverdracht mogelijk is.

Foto Dorpsraden WSW Foto Dorpsraden WSW 2