Bouwmeestersplatform met de nieuwe Rijksbouwmeester

7 december 2015 | nieuwsbericht | Architectuur Lokaal | Amsterdam

Op 11 december 2015 vindt, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, het Bouwmeesterdebat 2015 plaats met stadsarchitecten en provinciaal bouwmeesters uit heel Nederland. Het College van Rijksadviseurs heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om dit debat te organiseren over de ontwikkeling van de lokale Omgevingsvisies in de context van de, inmiddels vastgestelde, Omgevingswet. De nieuwe wet wordt in 2018 van kracht. Hiernaast wordt de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten te besproken. De nieuwe Aanbestedingswet zal in april 2016 in werking treden.

Over het Bouwmeestersplatform
In de loop der jaren bouwde Architectuur Lokaal een platform voor bouwmeesters op, en onderhoudt hiertoe een webpagina. Vanaf 2009 wordt ten behoeve van dit netwerk samengewerkt met het College van Rijksadviseurs (CRA). Functies en mandaten van de lokale bouwmeesters (stadsarchitecten, stadsbouwmeesters, provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit) lopen sterk uiteen. In de Woningwet is ‘stadsbouwmeester’ de benaming voor de beoordelaar van bouwplannen als alternatief voor de welstandsbeoordeling. Er zijn welstandsorganisaties die ‘stadsbouwmeesters’ ter beschikking stelling om bouwplannen te beoordelen, en er zijn gemeenten waarbij de beoordelaars van bouwplannen stadsbouwmeester worden genoemd. Bij het Bouwmeestersplatform wordt met ‘(stads)bouwmeesters’ in principe gedoeld op adviseurs wier taak breder is dan het boeken van goede resultaten op het gebied van welstand in het kader van de Woningwet – als onafhankelijk extern adviseur dan wel in overheidsdienst.

Bouwmeestersdebat 2013
Op initiatief van de Rijksbouwmeester organiseerde Architectuur Lokaal een debat met de bouwmeesters op 6 november 2013 in de context van de Omgevingswet, die door het ministerie van IenM werd voorbereid. Het CRA bracht een ongevraagd advies uit waarin aandacht is gevraagd voor het juridisch verankeren van ruimtelijk kwaliteitsbeleid in de wet. Namens het CRA ging Eric Luiten, Rijksadviseur Water en Landschap, in gesprek met de bouwmeesters omdat de verantwoordelijkheden voor het ruimtelijk inrichtings- en kwaliteitsbeleid op het lokaal niveau via de Omgevingswet aanmerkelijk worden vergroot. Het gesprek was gericht op de rol van de bouwmeesters bij de invulling en uitvoering van het nieuwe beleid. Lees hier een kort verslag van deze bijeenkomst. Het CRA sprak het voornemen uit om vervolg te geven aan dit overleg.

Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht
Architectuur Lokaal is lead partner van het werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit Werken aan Ontwerpkracht, Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp. Dit programma is gericht op het bieden van handreikingen aan het lokaal bestuur voor beide thema’s.