achtergrond

Ontwerpers

participatie | 25 januari 2015

Lokale overheden staan voor nieuwe taken die vragen om nieuwe, transparante manieren van besluitvorming. Om daaraan bij te dragen is de inzet van ontwerp en ontwerpers een effectieve manier om inzicht te bieden in ruimtelijke kwaliteiten, conflicten en mogelijkheden. Dat

Overheden

participatie | 25 januari 2015

Door het decentraliseren van het omgevingsbeleid naar gemeenten, provincies en waterschappen wordt het mogelijk dat zij meer invloed op het lokale beleid krijgen. De Omgevingsvisie komt in de plaats van onder meer de huidige structuurvisie. Het is ook een verbreding

Maatschappelijke organisaties

participatie | 25 januari 2015

Met de Omgevingswet in de hand kan het makkelijker worden voor maatschappelijke organisaties en initiatieven uit de samenleving om vanuit hun kennis en kunde, invloed uit te oefenen op de ruimtelijke planvorming.

Bedrijven

participatie | 25 januari 2015

De Omgevingswet beoogt een structurele lastenverlichting voor bedrijven doordat er minder visies, plannen en verordeningen met bijbehorende procedurelasten zijn. Het samenvoegen van tal van wetten en regels over de fysieke leefomgeving moet er voor zorgen dat bedrijven sneller weten waar

Bewoners

participatie | 25 januari 2015

Participatie is van alle tijden. Maar de vorm is lang niet altijd hetzelfde. De maatschappij verandert sterk; de behoefte van burgers om mee te denken en mee te beslissen groeit. Dat vereist van de overheid nieuwe methodes om de wensen