omgevingswet

Kerninstrumenten Omgevingswet

mei 2014 | infographic

De Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, het plan of programma, decentrale regelgeving, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting. Om de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te

Kerninstrument 1: Omgevingsvisie

mei 2014 | infographic

De Omgevingsvisie is een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingvisie probeert de samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving te bevorderen. Hierdoor wordt visievorming op verschillende (sectorale) terreinen – water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, cultureel erfgoed,

Kerninstrument 2: Plan of Programma

mei 2014 | infographic

Het plan of programma maakt de omgevingsvisie concreet. Deze concrete maatregelen staan nu in de uitvoeringsparagrafen van strategische plannen en structuurvisies. Hierin staat aangegeven hoe normen en gebiedsgerichte doelstellingen gehaald worden. Het programma of plan dient niet alleen een reeks van

Kerninstrument 3: Decentrale Regels

mei 2014 | infographic

Decentrale Regelgeving, een van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet, bestaat uit: het Gemeentelijk omgevingsplan, Provinciale omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Gemeentelijk omgevingsplan In het gemeentelijk omgevingsplan worden de gemeentelijke regels voor de leefomgeving – bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen – logisch

Kerninstrument 4: Algemene Rijksregels

mei 2014 | infographic | kerninstrument Algemene Rijksregels

Onder de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet stelt ook het Rijk regels op ten aanzien van de leefomgeving. Deze algemene regels voorkomen dat burgers en ondernemers in de vergunningenprocedure telkens individueel toestemming moeten vragen aan de overheid. Maatwerk bij rijksregels kan toegepast

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor iedereen. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. Het Rijk wil het omgevingsrecht vereenvoudigen en alle wetten en regelingen samenvoegen in één Omgevingswet. In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht.