Eenvoudig beter

2013 | interdepartementaal programma

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft het Rijk het programma Eenvoudig Beter opgezet. Op basis van de huidige wetgeving kan nu al in de geest van de nieuwe Omgevingswet worden gewerkt. De initiatieven waarbij dat gebeurt worden in beeld gebracht onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter.

Nu al Eenvoudig Beter
Nu al Eenvoudig Beter  verzamelt aansprekende voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor anderen, bijvoorbeeld projecten waarbij de doorlooptijden voor vergunningen of bestemmingsplannen korter zijn, waarbij de overheid de bevolking eerder bij ruimtelijke plannen betrekt, of waarbij de overheid regels eenvoudiger maakt en overbodige regels schrapt.
Er lopen verschillende pilots bij Nu al eenvoudig beter, zoals Stroomlijnen van processen en Gezondheid. Veiligheid en gezondheid hebben in de Omgevingswet een centrale plaats gekregen. Hiermee wordt een aanleiding geboden om integraler te werken en concreet vorm te geven aan bestuurlijke afwegingsruimte.
Nu al Eenvoudig Beter wordt georganiseerd door de rijksoverheid en ondersteund door het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen.

Versnelling vergunningverlening
Onder de Omgevingswet zullen meer vergunningen sneller verleend moeten gaan worden. Hoe kan het proces om te komen tot een verleende vergunning sneller verlopen? Op basis van voorbeelden wordt met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden om de vergunningverlening geheel in de stijl van de Omgevingswet te laten verlopen. Nu al Eenvoudig Beter richt zich op de manier van werken en op het opdoen en delen van kennis opdoen in het kader van de Omgevingswet. Het programma toont onder meer voorbeeldprojecten en en delen.